СОУ 78-19-002:2010

СТАНДАРТ МВС УКРАЇНИ

 

 

ПІСТОЛЕТИ ТА РЕВОЛЬВЕРИ СТАРТОВІ

Загальні технічні вимоги, вимоги безпеки.

Методи контролювання.

 

ПИСТОЛЕТЬІ И РЕВОЛЬВЕРЬІ СТАРТОВЫЕ

Общие технические требования, требования безопасности. Методы контроля.

 

STARTING PISTOLS AND REVOLVERS.

General technical specification, safety specification.

Testing methods.

  

1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1           Цей стандарт установлює вимоги до всіх видів пістолетів та револьверів стартових (надалі пристрої), призначених для подачі звукових сигналів, та методи їх контролювання.

1.2           Стандарт не поширюється на пристрої для подавання світлових сигналів та вихолощену зброю.

1.3           Вимоги цього стандарту поширюються на пристрої, які, відповідно до чинного законодавства, виробляються в Україні, а також на пристрої іноземного виробництва, які ввозяться для реалізації на території України.

1.4           Вимоги щодо безпечності пристроїв наведено у розділі 5 цього стандарту.

1.5           Цей стандарт придатний для сертифікації у Державній системі УкрСЕПРО.

 

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2296-93 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги. Правила застосування.

ДСТУ 3412-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації.[*].

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій.

ДСТУ ГОСТ 15.009:2009 СРП Непосредственные товары народного потребления.(Безпосередні товари народного споживання).

ДСТУ ГОСТ 28653:2009 Зброя стрілецька. Терміни та визначення понять.

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытание и приемка выпускаемой продукции. Основные положения (Система розробки і постановки продукції на виробництво. Випробування і приймання продукції, що виробляється. Загальні положення)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання та транспортування в частині впливу кліматичних чинників зовнішнього середовища)

ГОСТ 26828-86 Изделия машиностроения. Маркирование. (Вироби машинобудування. Маркування).

СОУ 78-19-001:2007“Пістолети, револьвери та інші короткоствольні пристрої несмертельної дії. Загальні технічні умови.”

 

3  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

 

У цьому стандарті використано терміни, установлені в ДСТУ ГОСТ 28653: пістолет, револьвер, ствол, холостий патрон, а також терміни, установлені в СОУ 78-19-001: експлуатаційний патрон, випробувальний патрон, холостий патрон, травматична дія пострілу.

Нижче подано терміни, додатково використані в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять. Відповідники застандартизованих у цьому розділі термінів російською мовою наведені в дужках.

3.1 види патронів, що можуть використовуватись для стрільби зі стартових пристроїв:

3.1.1 випробувальний холостий патрон (испытательный холостой патрон)

Холостий патрон з посиленим зарядом, призначений для перевірки міцності частин та механізмів стартових пристроїв.

3.1.2 експлуатаційний холостий патрон (эксплуатационный холостой патрон)

Холостий патрон, що відповідає характеристикам стартового пристрою щодо розміру, конструкції і міцності та визначений у НД на цей пристрій як штатний для даного виду (моделі) стартових пристроїв.

3.2. газовідвідний отвір (газоотводное отверстие)

Отвір у бічній стінці ствола, призначений для виведення порохових газів під час пострілу.

3.3 захисні елементи ствола стартового пристрою (защитные элементы ствола стартового устройства)

Такі невід’ємні частини (деталі), котрі розміщуються безпосередньо у стволі пристрою та забезпечують неможливість залишення будь-яким снарядом каналу ствола під час пострілу.

3.4 модель пристрою (модель устройства)

Пристрій певного виду та системи, котрий відрізняється від інших пристроїв цього ж виду і системи конструктивним виконанням певних частин та механізмів, зовнішнім оформленням тощо.

3.5 основні частини зброї (основные части оружия):

Рамка, ствол, ствольна коробка, затвор (кожух-затвор), барабан, колодка.

3.6 пістолети та револьвери стартові (пистолеты и револьверы стартовые) – (синонім — шумові) — Пристрої, призначені виключно для подання звукових сигналів, в яких використовуються пістолетні (револьверні) холості (шумові) патрони, або капсулі до патронів до мисливської гладкоствольної зброї

3.7 установка для дистанційного відстрілу зброї (установка для дистанционного отстрела оружия)

Спеціалізоване криміналістичне обладнання, призначене для утримання у зафіксованому стані і положенні та дистанційного ініціювання ударного (або запалюючого) механізму ручної стрілецької зброї будь-якої системи, типу, виду або моделі, котре оснащене захисним кожухом, призначеним запобігати розльоту частин або уламків зброї, яка може бути зруйнована під час пострілу.

 

4       ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 

4.1           Загальні вимоги:

4.1.1 Пристрої, що виробляються в Україні, повинні виготовлятися відповідно до вимог цього стандарту, комплекту конструкторської документації (КД) та зразку-еталону, затвердженого в порядку відповідно до ГОСТ 15.009, узгодженого з Міністерством внутрішніх справ України.

4.1.2 Під час експлуатації пристроїв повинні використовуватися експлуатаційні шумові (холості) патрони будь-якого типу, які в установленому порядку допущені до обігу в Україні відповідно до чинного законодавства.

4.2           Вимоги до матеріалів та комплектуючих виробів

4.2.1 Матеріали, покриття, комплектуючі вироби, які використовуються при виготовленні пристроїв, повинні бути дозволені до застосування у виробах широкого вжитку і відповідати вимогам нормативної документації (НД).

Рамки, кожухи (кожухи-затвори) та барабани пристроїв виготовлятись з немагнітних металів або їх сплавів.

4.2.2 Конструкція ствола (газовідвідного каналу) пристроїв повинна унеможливлювати використання будь-яких патронів, окрім холостих, та повинна відповідати одній із вимог:

4.2.2.1 Ствол, за умови відсутності в його конструкції захисних елементів, повинен бути виготовленим таким способом, при якому канал ствола відсутній (лиття, ковка, штампування, токарна обробка тощо);

4.2.2.2 Захисні елементи (або їх сукупність) у стволі пристроїв повинні бути виготовлені з матеріалу, котрий за своїми міцнісним характеристиками не гірший від матеріалу ствола, та повинні перекривати канал ствола по усій його довжині та діаметру від дульного зрізу до газовідвідного отвору (отворів), котрий повинен розташовуватись на відстані не більше 15 мм від передньої частини патронника.

4.2.3 Кріплення захисних елементів ствола пристроїв, повинно здійснюватися способом, що унеможливлює їх вилучення з каналу ствола за допомогою універсального інструменту загального вжитку (молоток, плоскогубці, викрутки та виколотки, пінцет, ручний дриль тощо) без руйнування ствола або внесення видимих неозброєним оком незворотних змін у його конструкції;

4.3           Криміналістичні вимоги

4.3.1 Пристрої повинні мати висновок спеціаліста Експертної служби МВС України відповідної кваліфікації, щодо їх відповідності криміналістичним вимогам до стартових (шумових) пристроїв.

4.3.2 Пристрої не повинні виготовляється на основі частин та механізмів бойової, спортивної, мисливської або учбової зброї.

4.3.3 Пристрої повинні мати ослаблення конструкції їх основних частин з метою унеможливлення їх несанкціонованої переробки у зброю за допомогою універсального інструменту загального вжитку (молоток, плоскогубці, викрутки та виколотки, ручний дриль тощо).

4.3.4 Конструкція пристроїв повинна виключати можливість:

4.3.4.1 заміни основних частин пристроїв на аналогічні частини бойової, спортивної, мисливської, газової або пневматичної зброї без унесення видимих неозброєним оком незворотних змін у конструкцію;

4.3.4.2 використання основних частин пристроїв для заміни аналогічних частин для бойової, спортивної, мисливської, газової або пневматичної зброї без унесення видимих неозброєним оком незворотних змін у конструкції цих частин;

4.3.4.3 пострілу будь-якими патронами, після якого снаряд залишає канал ствола;

4.3.4.4 пострілу газовими або холостими патронами зі снарядами, що заряджаються окремо від патрона, після якого снаряд залишає канал ствола;

4.3.5 Пристрої повинні мати криміналістичні мітки для полегшення ідентифікації їх моделі за стріляними гільзами. Конструкція та розміщення міток погоджуються з ДНДЕКЦ МВС України.

4.4    Маркування

4.4.1 Кожна одиниця пристроїв повинна мати маркування, виконане згідно з ГОСТ 26828.

4.4.2 Маркування на пристрої повинно містити:

—   товарний знак виробника;

—   модель;

—   заводський номер;

—   калібр патрона, що використовується;

—   національний знак відповідності згідно з ДСТУ 2296 (за наявності сертифіката відповідності, для пристроїв, вироблених в Україні);

—   напис “Вироблено в Україні” (для пристроїв, вироблених в Україні).

4.4.3 Заводський номер на пристрій повинно бути нанесено виключно ударним способом або методом холодного тиснення глибиною не менше ніж 0,2 мм.

4.4.4 Заводський номер наносять на всі основні частини пристроїв, а саме:

—         для пістолетів: на рамку зі стволом та на затвор (кожух, кожух-затвор);

—          для револьверів: на рамку та барабан (4 останні знаки);

—          інші пристрої: на корпус та на патронник.

 

5       ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

 

5.1 Спусковий механізм пристроїв повинен забезпечувати зусилля на спусковому гачку в діапазоні від 9,8 Н до 29,4 Н (1,0 кг до 3,0  кг) у положенні зведеного курка (ударника).

5.2 Пристрої не повинні мати:

  • дефектів, отриманих при виготовленні, якщо вони негативно впливають на безпеку функціонування і міцність;
  • помітних неозброєним оком тріщин, жилкувань, раковин та інших порушень цілісності матеріалу, які можуть вплинути на безпеку функціонування;
  • дефектів, подібних роздуттю в зонах патронника або напроти місць кріплення захисних елементів каналу ствола, що призводять до порушення міцності.

5.3    Розміри патронника пристрою під патрон відповідного калібру повинні відповідати вимогам НД на пристрій та знаходитися в межах допусків, указаних у таблиці в додатку А.

5.4    Пристрої повинні забезпечувати:

5.4.1 безвідмовне спрацьовування запобіжного механізму;

5.4.2 неможливість випадкового пострілу під час перезаряджання, закриття каналу ствола, включення запобіжника, установки і вилучення магазину;

5.4.3 неможливість пострілу з неповністю замкненим каналом ствола;

5.4.4 неможливість випадкового пострілу від інерційного наколювання (для самозарядних пристроїв);

5.4.5 безпеку стріляючого від травмування елементами спорядження патронів та пороховими газами, що вилітають під час пострілу;

5.5    Механізми пристроїв повинні зберігати працездатність у діапазоні температури навколишнього середовища від мінус 10°С до плюс 40°С.

5.6    Під час стрільби штатними патронами не повинно виникати таких дефектів:

5.6.1 будь-яких деформацій патронника (барабану);

5.6.2 пошкоджень або деформацій частин механізму запирання;

5.6.3 тріщин на внутрішній або зовнішній поверхнях патронника (барабана), рамки та інших основних частинах;

5.6.4 порушень у функціонуванні запобіжника, механізму обертання барабана, ударного і спускового механізмів, механізмів зарядження та перезарядження;

5.6.5 видавлювання та наскрізного пробиття капсуля, обривів та наскрізних тріщин гільзи (крім повздовжніх на дульці);

5.7 Міцність і безвідмовність взаємодії деталей і механізмів пристроїв повинні зберігатися після перевірки стрільбою випробувальними патронами.

 

6  МЕТОДИ  КОНТРОЛЮВАННЯ

 

6.1    Порядок організації випробувань

6.1.1 Криміналістичні дослідження пристроїв проводять лабораторії експертної служби МВС України, науково-дослідні експертні установи Міністерства юстиції України, акредитовані відповідно до чинного законодавства.

6.1.2 Випробування, крім спеціально обумовлених випадків, проводять при нормальних кліматичних умовах (ГОСТ 15150):

—   температура навколишнього середовища 25°С ±10°С;

—   відносна вологість повітря 45% — 80% при температурі 25°С+10°С;

атмосферний тиск 84,0 кПа — 106,7 кПа.

6.1.3 Випробування пристроїв проводять згідно з таблицею 1 в такому порядку:

—  підготовка засобів контролю та допоміжного обладнання;

—     перевірка перед стрільбою;

—     перевірка стрільбою;

—     перевірка після стрільби;

—     складання протоколу випробувань.

 

Т

6.2    Засоби та допоміжні пристрої

6.2.1 Засоби вимірювальної техніки та випробувальне обладнання, які використовують при проведенні випробувань, повинні бути повірені і атестовані в установленому порядку.

6.2.2 У процесі проведення випробувань застосовують засоби вимірювальної техніки (далі — ЗВТ) і випробувальне обладнання (далі — ВО), перелік яких подано в додатку Б, або інші ЗВТ, що забезпечують необхідну точність вимірювань.

 

6.3    Методики та правила проведення випробувань

6.3.1 Перевірка перед стрільбою

6.3.1.1        Контроль відповідності пристрою затвердженому зразку-еталону проводять у відповідності до ГОСТ 15.009. Контроль наявності погоджених в установленому порядку НД на пристрої, що виробляються в Україні, проводять шляхом вивчення НД на пристрої, що підлягають випробуванням.

Пристрій, що підлягає контролю, відповідає вимогам 4.1.1 цього стандарту, якщо вів відповідає зразку-еталону, а НД на нього погоджена в установленому порядку з ДНДЕКЦ МВС України або ДНДІ МВС України.

6.3.1.2        Контроль виду та найменування патронів, які рекомендовані виробником пристрою, що підлягає контролю, як штатні, проводять шляхом вивчення НД на пристрої, а також висновків санітарно-гігієнічних, медико-біологічних та криміналістичних досліджень патронів, які виробник цих пристроїв визначає у НД як штатні.

Пристрій вважається таким, що відповідає вимогам 4.1.2 цього стандарту якщо в НД на нього вказані як штатні патрони, щодо яких є сертифікати відповідності або інші дозвільні документи, видані в Україні у встановленому порядку.

6.3.1.3        Контроль матеріалів, покриттів, комплектуючих виробів, які використовуються при виготовленні пристроїв проводять візуальною перевіркою сертифікатів на матеріали, дозволу Міністерства охорони здоров’я України або інших документів, що підтверджують їх якість. Контроль матеріалів, з яких виготовлені рамки, затвори та барабани пристроїв проводять за допомогою постійного магніту.

Пристрій вважається таким, що відповідає вимогам 4.2.1 цього стандарту якщо він має висновок санітарно-гігієнічних досліджень про те, що матеріали, покриття, комплектуючі вироби, які використовуються при його виготовленні, дозволені до застосування у виробах широкого вжитку і відповідають вимогам нормативної документації (НД), а його рамка, затвор та барабан (окрім вмонтованих частин ударно-спускового механізму, обертання барабану, відбивача, викидача, затворної затримки, пружин та осей) не притягуються магнітом.

В разі виявлення наявності в конструкції рамки, затвора або барабана окремих частин та механізмів (наприклад сталевих трубок в каморах барабану), виготовлених із металів або їх сплавів, що притягуються магнітом, питання про відповідність випробуваного зразку вимогам цього стандарту вирішують на підстав оцінки розмірно-конструктивних характеристик цих частин.

6.3.1.4        Контроль конструкції ствола проводять шляхом вивчення конструкторської документації на пристрій та візуальним оглядом ствола після не повного розбирання пристрою.

Пристрій вважається таким, що відповідає вимогам 4.2.2 цього стандарту якщо його ствол виготовлений таким способом, при якому канал ствола відсутній (лиття, ковка, штампування, токарна обробка тощо), або якщо захисні елементи (або їх сукупність) у стволі пристрою виготовлені з матеріалу, котрий за своїми міцнісним характеристиками не гірший від матеріалу ствола, та перекривають канал ствола по усій його довжині та діаметру від дульного зрізу до газовідвідного отвору (отворів), котрий розташований на відстані не більше 10 мм від передньої частини патронника.

6.3.1.5        Контроль параметрів та кріплення захисних елементів ствола проводиться шляхом вивчення конструкторської документації на пристрій, візуальним оглядом ствола після не повного розбирання пристрою та експериментальним шляхом в процесі якого здійснюють спроби вилучення захисних елементів з каналу ствола за допомогою універсального інструменту загального вжитку (молоток, плоскогубці, викрутки та виколотки, пінцет, ручний дриль тощо).

Пристрій вважається таким, що відповідає вимогам 4.2.3 цього стандарту якщо вилучення захисних елементів з каналу ствола без руйнування інших основних частин пристрою (рамки, ствола, кожуха-затвора, барабана) або внесення видимих неозброєним оком незворотних змін у його конструкції не видалось можливим.

6.3.1.6        Контроль наявності висновку про відповідність пристрою криміналістичним вимогам (4.3.1) проводиться шляхом вивчення висновку спеціаліста ДНДЕКЦ МВС України.

Зразок вважається таким, що відповідає вимогам 4.3.1 цього стандарту, якщо за результатами його криміналістичного дослідження складено висновок спеціаліста ДНДЕКЦ МВС України про віднесення цього зразка до певного типу стартових (шумових) пристроїв.

6.3.1.7        Контроль комплектації та конструкції пристроїв проводиться шляхом вивчення конструкторської документації на виріб, візуальним оглядом частин та механізмів після неповного розбирання пристрою та порівняння зі зразками бойової, спортивної, мисливської або учбової зброї, а також їх зображеннями та описаннями в інформаційно-довідковій літературі.

Пристрій вважається таким, що відповідає вимогам 4.3.2 цього стандарту якщо буде встановлено, що під час його виготовлення не використовувались основі частини та механізми бойової, спортивної, мисливської або учбової зброї.

6.3.1.8        Контроль ослаблення конструкції основних частин пристроїв, з метою унеможливлення її несанкціонованої переробки в зброю за допомогою універсального інструменту загального вжитку (молоток, плоскогубці, викрутки та виколотки, ручний дриль тощо), проводиться шляхом вивчення висновку ДНДЕКЦ МВС України або ДНДІ МВС України.

Пристрій вважається таким, що відповідає вимогам 4.3.3 цього стандарту якщо щодо нього є позитивний висновок ДНДЕКЦ МВС України або ДНДІ МВС України.

6.3.1.9        Контроль можливості заміни основних частин пристроїв на аналогічні частини бойової, спортивної, мисливської, газової або пневматичної зброї, без руйнування інших основних частин або без унесення видимих неозброєним оком незворотних змін у конструкцію пристроїв, здійснюється шляхом спроби проведення заміни в конструкції зразка пристрою, що підлягає випробуванню, основних частин аналогічними за конструкцією і розмірами та функціональними характеристиками частинами бойової, спортивної, мисливської, газової або пневматичної зброї.

Пристрій вважається таким, що відповідає вимогам 4.3.4.1 цього стандарту якщо випробуванням буде встановлена відсутність можливості заміни його основних частин на аналогічні частини бойової, спортивної, мисливської або пневматичної зброї без руйнування інших основних частин  пристрою або без унесення видимих неозброєним оком незворотних змін у його конструкцію.

6.3.1.10      Контроль можливості використання основних частин пристроїв для заміни аналогічних частин бойової, спортивної, мисливської, газової або пневматичної зброї, без руйнування цих частин або без унесення видимих неозброєним оком незворотних змін у їх конструкцію, здійснюється шляхом спроби використання основної частини пристрою, що підлягає випробуванню, для заміни аналогічних за конструкцією і розмірами та функціональними характеристиками основних частин бойової, спортивної, мисливської, газової або пневматичної зброї.

Пристрій вважається таким, що відповідає вимогам 4.3.4.2 цього стандарту якщо випробуванням буде встановлена відсутність можливості використання його основних частин для заміни аналогічних основних частин бойової, спортивної, мисливської або пневматичної зброї без руйнування цих частин або без унесення видимих неозброєним оком незворотних змін у їх конструкцію.

6.3.1.11 Контроль маркування пристроїв проводять візуально без засобів збільшення. Контроль глибини тиснення визначають з допомогою індикатора годинникового типу або іншого ЗВТ, що забезпечує необхідну точність вимірювань.

Пристрій вважається таким, що відповідає вимогам 4.4 цього стандарту, якщо було встановлено наявність маркування, відповідність його змісту та способу нанесення вимогам 4.4.2 – 4.4.4 цього стандарту.

6.3.1.12      Контроль зусилля спуску згідно 5.1 проводять у положенні взведеного курка (ударника) пристрою динамометром загального призначення згідно з ГОСТ 13837 з прикладенням зусилля в місці і напрямку, указаному в НД на пристрій.

Зразок вважається таким, що витримав випробування, якщо значення зусилля, необхідного для спуску знаходиться в діапазоні від 9,8 Н до 29,4 Н (1,0 кг до 3,0  кг).

6.3.1.13      Контроль наявності дефектів на частинах та механізмах пристроїв, що виникли в процесі їх виробництва та можуть вплинути на безпеку їх використання, проводиться візуально без застосування збільшуваних приладів у перпендикулярно-направленому та косопадаючому освітленні.

Пристрій вважається таким, що відповідає вимогам 5.2 цього стандарту якщо в процесі контролю не було виявлено дефектів, перелічених у 5.2 цього стандарту.

6.3.1.14      Контроль розмірів патронника (камор барабана) згідно 5.3 проводять за допомогою калібрів, штангенциркуля або інших, окремо зазначених у НД на пристрої засобах вимірювальної техніки.

Зразок уважається таким, що витримав випробування, якщо значення розмірів його патронника під холостий патрон відповідного калібру відповідає вимогам НД на цей пристрій та знаходиться в межах допусків, указаних у додатку А.

6.3.2 Перевірка стрільбою

6.3.2.1 Випробування стрільбою повинен проводити стрілець-випробувач, який пройшов навчання і атестований у встановленому порядку. При проведенні випробувань повинні виконуватися вимоги правил безпеки та охорони праці.

6.3.2.2 Перевірці стрільбою піддають готові пристрої в зібраному вигляді.

6.3.2.3 Випробування пристроїв стрільбою проводять усіма видами патронів, визначених в НД на пристрої як штатні експлуатаційні патрони.

Патрони, призначені для стрільби, беруть із заводської упаковки і витримують не менше 4 годин разом зі стартовими пристроями при температурі приміщення, в якому проводять випробування.

6.3.2.4 Контроль функціонування запобіжного механізму пристрою проводиться шляхом вмикання запобіжника у положеннях взведеного та спущеного курка (ударника) та здійсненням спроб провести постріл шляхом натискання на спусковий гачок, коли запобіжник знаходиться в положенні “Увімкнено”.

Пристрій вважається таким, що відповідає вимогам 5.4.1 якщо:

—  запобіжник умикається у спосіб, передбачений НД на пристрій;

—  у положенні запобіжника “Увімкнуто” ударно-спусковий механізм (спусковий гачок, спускова тяга, шептало або курок) заблокований, натиснути на спусковий гачок не видається можливим.

—  у положенні запобіжника “Увімкнуто” ударно-спусковий механізм не заблокований, однак, при натисканні на спусковий гачок постріл не відбувається (заблокований ударник, увімкнений перехоплювач тощо)

6.3.2.5        Контроль неможливості випадкового пострілу з пристрою під час перезаряджання, закриття каналу ствола, включення запобіжника, установки і вилучення магазину, з неповністю замкненим каналом ствола або від інерційного наколювання капсуля проводиться з використанням імітаторів штатних патронів шляхом ручного заряджання і перезаряджання пристрою, повного і неповного замикання каналу ствола, установки і вилучення магазина, поставлення курка на запобіжний взвод і вмикання та вимкнення запобіжника, а також натискання на спусковий гачок.

Пристрій вважається таким, що витримав випробування, якщо під час проведення визначених у 5.4.2-5.4.4 операцій не відбулося перекосів або заїдань, що перешкоджали функціонуванню механізмів та спрацювань капсуля, а на його поверхні не виникло слідів наколювання.

6.3.2.6        Контроль безпеки стріляючого від травмування елементами спорядження патронів та пороховими газами, що вилітають під час пострілу проводять таким чином:

1)           пристрій (його магазин, барабан, тощо) споряджають трьома експлуатаційними холостими патронами;

2)           пристрій закріплюють у тримачі установки для дистанційного відстрілу зброї;

3)           виготовляють екран, тобто справа, зліва, зверху та знизу від пристрою перпендикулярно до поздовжньої осі патронника на рівні спускового гачка закріплюють чотири аркуші білого друкарського паперу формату А4, товщиною до 0,1 мм, таким чином, щоб один з торців кожного аркуша торкався поверхні пристрою;

4)           проводять три послідовні постріли та оглядають поверхню екрану (аркушів паперу).

Пристрій вважається таким, що відповідає вимозі 5.4.5, якщо на аркушах паперу відсутні пробоїни або обвуглювання.

6.3.2.7        Контроль можливості пострілу пристроїв будь-якими патронами (у тому числі і з використанням допоміжних пристосувань: стрічок, дроту, ниток, прокладок тощо), окрім холостих, після якого снаряд залишає канал ствола, проводиться відповідно до вимог Методики встановлення належності об’єкта до вогнепальної зброї та його придатності до стрільби, схваленої на засіданні секції судової балістики та трасології науково-методичної координаційної ради Міністерства юстиції України (протокол від 03.06.2005). Постріли проводять із використанням установки для дистанційного відстрілу зброї.

Пристрій вважається таким, що відповідає вимозі 4.3.4.3, якщо після пострілу снаряд не залишає канал ствола.

6.3.2.8        Контроль можливості пострілу пристроїв холостими патронами зі снарядами, що заряджаються окремо від патрона, проводиться відповідно до вимог Методики криміналістичного дослідження газових пістолетів та револьверів, затвердженої рішенням секції судової балістики та трасології науково-методичної координаційної ради Міністерства юстиції України (протокол від 24.05.2000).

Пристрій вважається таким, що відповідає вимозі 4.3.4.4, якщо після пострілу снаряд не залишає канал ствола.

6.3.2.9        Контроль працездатності пристроїв після впливу на них кліматичних чинників проводять шляхом відстрілу трьох експлуатаційних патронів за таких умов:

—            після витримки зарядженого пристрою разом з патронами в магазині (каморах барабана) при температурі навколишнього середовища мінус 10°С протягом не менш ніж 2 години;

—            після витримки зарядженого пристрою разом з патронами в магазині (каморах барабана) при температурі навколишнього середовища 40°С протягом не менш ніж 2 години.

Постріли проводять із використанням установки для дистанційного відстрілу зброї.

Результати випробувань вважаються позитивними, якщо на кожному випробуваному зразку пристрою відсутні порушення покриття, плями корозії на зовнішніх і внутрішніх поверхнях, і відстрілом підтверджена надійність функціонування їх механізмів.

6.3.2.10 Перевірка міцності пристроїв на відповідність вимозі 5.7 здійснюється стрільбою випробувальними холостими патронами (2 постріли із пістолетів та по 1 пострілу із кожної камори барабану).

Примітка.

Після відстрілу проводиться перевірка пристрою на відповідність зразка-еталона та візуальний огляд гільз, затвора, ствола на відповідність вимоги 5.2.

Перевірка механізму запирання , канала ствола і патронника проводять калібрами після чистки.

 

6.3.3 Перевірка після стрільби

6.3.3.1        Контроль працездатності механізмів та цілісності конструкції пристроїв, після стрільби штатними патронами здійснюється одночасно з випробуваннями згідно 6.3.2.6.

Зразок пристрою вважається таким, що витримав випробування, якщо після стрільби штатними патронами не виникло дефектів згідно з 5.6 цього стандарту.

6.3.3.2        Контроль стріляних з пристрою гільз штатних патронів на предмет відображення криміналістичних міток для полегшення ідентифікації моделі проводиться шляхом вивчення висновку ДНДЕКЦ МВС України.

Пристрій вважається таким, що відповідає вимогам 4.3.5 цього стандарту якщо щодо нього є позитивний висновок ДНДЕКЦ МВС України.

6.3.3.3        Контроль стріляних гільз на предмет виявлення видавлювання або наскрізного пробиття капсуля, обривів або наскрізних тріщин гільзи (крім повздовжніх на дульці) проводять візуально.

Зразок пристрою вважається таким, що витримав випробування, якщо зовнішнім оглядом на стріляних гільзах не виявлено видавлювання або наскрізного пробиття капсуля, обривів або наскрізних тріщин гільзи (крім повздовжніх на дульці).

 

6.4    Правила оформлення результатів.

За результатами випробувань пристроїв складають протокол, який оформляють згідно вимог ДСТУ ISO/IEC 17025.

Результати контролю фіксують в документах установленої форми (протоколу, акт, журнал і т. ін.. залежно від категорії випробування), в яких в загальному випадку наводять таки відомості:

— порядковий номер протоколу і дату його заповнення;

— найменування пристрою;

— відомості щодо патронів, які використовують під час випробувань;

— результати контролю:

1) маркування;

2) відсутності дефектів;

3) безпеки функціонування механізмів і деталей (ударника чи бійка);

4) зусилля спуску;

5) розмірів ствола та патронника;

6) неможливість пострілу внаслідок інерційного наколу капсуля;

— висновок по результатах випробувань, а у випадку виявлення – вид дефекту.